MENU

Carine Hails

Carine Hails

Sr. Planned Giving Officer
Wayne State University
5475 Woodward Avenue
Detroit, MI 48202
(313) 577-0196
Carine.Hails@wayne.edu